Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường thị xã
Thứ ba 12/11/2019
Xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản
 
14. Xác nhn đã hoàn thành ci to, phc hi môi trường sau khai thác khoáng sn
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hướng dn làm th tc h sơ
Bước 2: Np h sơ
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm vic trong tun, tr ngày l, ngày ngh.
 + Sáng: t 8h đến 11h.
 + Chiu: t 14 h đến 16h.
Khi đến np h sơ, đến giao dch phi xut trình chng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trong trường hp đi làm hphi mang thêm Chng minh nhân dân ca c hai người (người y quyn và người được y quyn) và giy y quyn ca người y quyn đến làm h.
Cán b tiếp nhn h sơ kim tra tính pháp lý ca h sơ:
 + Trong trường hp h sơđã đầy đủ theo yêu cu thì viết phiếu giao nhn h sơ(hn ngày tr kết qu theo quy định).
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Tr kết qu
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
 - Thời gian: Vào các ngày làm vic trong tun, tr ngày l, ngày ngh.
 + Sáng: t 8h đến 11h.
 + Chiu: t 14 h đến 16h.
Khi đến nhn kết qu cá nhân phi mang theo giy hn và chng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trường hp nhn h phi mang thêm Chng minh nhân dân ca c hai người (người y quyn và người được y quyn) và giy y quyn ca người y quyn đến nhn h.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Báo cáo kết quả thực hiện Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, trong đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường xác nhận việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường;
2. Báo cáo tham vấn ý kiến cộng đồng về việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (b).
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thị xã Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc tham vấn ý kiến cộng đồng được thực hiện như sau:
a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gửi văn bản đến UBND xã, phường, thị trấn và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi khai thác khoáng sản thông báo về những nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện và đề nghị góp ý kiến bằng văn bản.
b) Trong trường hợp UBND hoặc UBMTTQ cấp xã nơi khai thác khoáng sản có yêu cầu đối thoại, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải phối hợp thực hiện.
c) Các văn bản góp ý kiến của UBND, UBMTTQ cấp xã nơi khai thác khoáng sản, biên bản cuộc đối thoại,… phải được đính kèm trong phần phụ lục của Báo cáo tham vấn ý kiến cộng đồng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Ø     Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
Ø     Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xin hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (20/06/2012)
 • Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở chưa đi vào khai thác)   (20/06/2012)
 • Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở đã đi vào khai thác)   (20/06/2012)
 • Xác nhận hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án đã được xác nhận   (20/06/2012)
 • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
 • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
 • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung   (20/06/2012)
 • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ Môi trường   (20/06/2012)
 • Xử lý tài sản thế chấp   (20/06/2012)
 • Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (20/06/2012)
 • Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký   (20/06/2012)
 • Sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký   (20/06/2012)
 • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất   (20/06/2012)