Sở Tài chính
Thứ sáu 15/11/2019
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý
 
6. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.
Tổ chức gửi dự toán thu, chi ngân sách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Văn thư chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét phê gửi Phòng Hành chính văn xã. Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thảo luận dự toán ngân sách.
Bước 4: Tổng hợp số liệu báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về số liệu giao dự toán.
 Bước 5: Giao dự toán thu, chi ngân sách cho các Sở, Ngành (qua đường bưu điện).
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Biểu thu ngân sách (có thuyết minh chi tiết theo từng loại phí, lệ phí).
- Tổng hợp dự toán chi ngân sách của đơn vị chủ quản và đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp II, cấp III).
- Biểu cơ sở tính (thuyết minh dự toán).
- Biểu báo cáo biên chế tiền lương năm.
- Bảng lương tháng hiện hưởng và dự kiến tuyển dụng mới theo biên chế được giao.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết:
03 tháng kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Phụ lục 02 - biểu 01: Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...
2. Phụ lục 02 - biểu 02: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...
3. Phụ lục 02 - biểu 03 : Tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước năm...
4. Phụ lục 02 - biểu 04 : Dự toán thu chi ngân sách năm...
5. Phụ lục 02 - biểu 11 : Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm...
6. Phụ lục 02 - biểu 12 : Cơ sở tính chi sự nghiệp kinh tế năm...
7. Phụ lục 02 - biểu 13 : Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm...
8. Phụ lục 02 - biểu 14 : Thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm...
9. Phụ lục 02 - biểu 15 : Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế năm...
10. Phụ lục 02 - biểu 16 : Cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm...
11. Phụ lục 02 - biểu 20: Cơ sở tính chi quản lý nhà nước năm...
12. Phụ lục 02 - biểu 21: Báo cáo biên chế - tiền lương năm...
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Ø                Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Ø                Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai 01,      02,     03,   04 

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng