Công báo
Thứ hai 23/9/2019
Công báo số 03 + 04 năm 2012 ngày 10/02/2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
07 -12 -2011
Quyết định số 35/2011/QĐ – UBND Ban hành quy định cụ thể một số nội dung trong công tác bồi thường, di dân Tái định cư dự án thủy điện Lai Châu.
 
09 -12 -2011
Quyết định số 36/2011/QĐ – UBND Về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2011 đối với một số đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND huyện Tân Uyên.
 
09 -12 -2011
Quyết định số 38/2011/QĐ – UBND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012.
 
22 -12 -2011
Quyết định số 41/2011/QĐ – UBND Bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ – UBND ngày 14/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.
 
23 -12 -2011
Quyết định số 42/2011/QĐ – UBND Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu.
 
28 -12 -2011
Quyết định số 44/2011/QĐ – UBND Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu.
 
29 -12 -2011
Quyết định số 45/2011/QĐ – UBND Về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
CÁC VĂN BẢN KHÁC
28 -12 -2011
Quyết định số 1626/QĐ – UBND Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012.
 
 
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng