Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ ba 12/11/2019
Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (609/VPUBND-KSTT)
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu và cho ý kiến tham gia vào Phiếu lấy ý kiến; gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trước 15h00 ngày 23/10/2019 để xem xét, tổng hợp.
  
Tải về:
 
 
 
 
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail