Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ bảy 19/10/2019
Tài liệu phục vụ phiên họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
 
Cập nhật 9h00 ngày 17/9/2019.
  
Tài liệu phục vụ phiên họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
 
Tải về:
       
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
 
 
 
 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT:
 
 
 
 
 
3. Sở Tài chính:
 
 
4. Văn phòng UBND tỉnh:
 
 
Minh Tiến
 print   send mail