Văn bản mới
Thứ ba 22/10/2019
Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn
 

Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn thành phố Lai Châu năm 2019.

  

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; cán bộ và người dân đã tham gia tích cực trong việc tổ chức chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, qua đó đã góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tuy nhiên do khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng, khô hạn trong mùa khô có khả năng kéo dài và xảy ra ở nhiều nơi. Để chủ động ứng phó và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy - bảo vệ rừng (PCCCR - BVR) trên địa bàn tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Lai Châu làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo PCCCR - BVR trên địa bàn tỉnh như sau: Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo diễn tập và chỉ đạo thành phố Lai Châu xây dựng các văn kiện diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập và Bộ Tham mưu Quân khu 2 theo quy định; thực hành diễn tập bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. UBND thành phố Lai Châu thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm, xây dựng văn kiện; tổ chức luyện tập, diễn tập theo kế hoạch bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức diễn tập gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cân đối bố trí.

   

Chỉ thị đưa ra tiến độ triển khai: Thông qua kế hoạch tại Quân khu trong tháng 9/2019; soạn thảo văn kiện diễn tập xong trước ngày 31/10/2019 và hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập xong trước ngày 10/11/2019. Thời gian diễn tập là 1/2 ngày (dự kiến cuối tháng 11 năm 2019, từ ngày 15 đến ngày 29/11/2019). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị; báo cáo kết quả chuẩn bị diễn tập về Ban chỉ đạo (qua Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 10/11/2019.

 
Sơn Tùng
 print   send mail