Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ bảy 19/10/2019
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND (QĐ 08/2019)
 

Số văn bản
08
Ký hiệu
2019/QĐ - UBND
Ngày ban hành
28/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.
Người ký
Giàng A Tính
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định Quy phạm pháp luật

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 07/2019)   (14/06/2019)
 • Bãi bỏ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh (QĐ 06/2019)   (14/06/2019)
 • Sửa đổi một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TNMT   (14/06/2019)
 • Sửa đổi một số điều của Quy định điều kiện chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức trực thuộc   (14/06/2019)
 • Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu (QĐ 03/2019)   (14/06/2019)
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 (QĐQP 02)   (14/06/2019)
 • Điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ và cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu (QĐ 539)   (14/06/2019)
 • Thu hồi đất của TT y tế huyện Tân Uyên, giao cho TTPT quỹ đất huyện Tân Uyên quản lý (QĐ 538)   (14/06/2019)
 • Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho CBCCVC năm   (14/06/2019)
 • Điều chỉnh danh sách hộ nghèo được phê duyệt tại Đ/A hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 33/2015/QĐ-   (14/06/2019)
 • Thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nậm Nhùn quản lý (QĐ 532)   (14/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH (QĐ 525)   (14/06/2019)
 • Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản (QĐ 530)   (14/06/2019)
 • Thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ (QĐ 521)   (14/06/2019)
 • Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp VC giáo viên   (14/06/2019)