Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ ba 15/10/2019
Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2019
 
Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2019.
    
Tải về:
       
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
 
 
 
 
 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT:
 
 
 
3. Sở Tài chính:
 
 
Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
 
4. Sở Nội vụ:
 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy. (Sở Nội vụ báo cáo trực tiếp tại cuộc họp).
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xin ý kiến dự thảo Đề án "Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN"   (03/04/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh   (27/03/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019.   (19/03/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2019   (25/02/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/01/2019   (15/01/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 28 và 29/12/2018   (27/12/2018)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019   (10/12/2018)
 • Tài liệu Phiên họp Thuờng kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2018   (06/11/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2018 (theo GM số 88/GM-UBND)   (12/10/2018)
 • Phụ lục kèm theo Công văn số 1467/UBND-KSTT về khảo sát tình hình triển khai hệ thống thông tin, CSD   (24/09/2018)
 • Dự thảo Quyết định Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4   (19/09/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2018   (17/09/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ngày 11/9/2018   (10/09/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2018 (theo GM số 69/GM-UBND)   (20/08/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 18/8/2018   (16/08/2018)