Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ sáu 15/11/2019
Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đ/c Uỷ viên UBND tỉnh nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Lai châu và cho ý kiến tham gia và Phiếu lấy ý kiến; gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước 15h00 ngày 29/3/2019 để xem xét, tổng hợp.
   
Tải về:
 
 
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019.   (19/03/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2019   (25/02/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/01/2019   (15/01/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 28 và 29/12/2018   (27/12/2018)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019   (10/12/2018)
 • Tài liệu Phiên họp Thuờng kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2018   (06/11/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2018 (theo GM số 88/GM-UBND)   (12/10/2018)
 • Phụ lục kèm theo Công văn số 1467/UBND-KSTT về khảo sát tình hình triển khai hệ thống thông tin, CSD   (24/09/2018)
 • Dự thảo Quyết định Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4   (19/09/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2018   (17/09/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ngày 11/9/2018   (10/09/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2018 (theo GM số 69/GM-UBND)   (20/08/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 18/8/2018   (16/08/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em   (03/08/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 02) năm 2018 (theo GM số 42/GM-UBND)   (19/06/2018)