Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ sáu 15/11/2019
Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2019   (25/02/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/01/2019   (15/01/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 28 và 29/12/2018   (27/12/2018)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019   (10/12/2018)
 • Tài liệu Phiên họp Thuờng kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2018   (06/11/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2018 (theo GM số 88/GM-UBND)   (12/10/2018)
 • Phụ lục kèm theo Công văn số 1467/UBND-KSTT về khảo sát tình hình triển khai hệ thống thông tin, CSD   (24/09/2018)
 • Dự thảo Quyết định Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4   (19/09/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2018   (17/09/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ngày 11/9/2018   (10/09/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2018 (theo GM số 69/GM-UBND)   (20/08/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 18/8/2018   (16/08/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em   (03/08/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 02) năm 2018 (theo GM số 42/GM-UBND)   (19/06/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 01) năm 2018 (theo GM số 39)   (04/06/2018)