Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ sáu 15/11/2019
Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2019
 
 
Ngay từ đầu năm với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực đó là một trong những nhận định về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian vừa qua.
 
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH 2018
  
Năm 2018, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống Nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Một số kết quả đạt được trong hoạt động chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cụ thể như sau:
 
Về thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Về thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh
 
Ngay từ cuối năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2018, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành trong việc tham mưu, chuẩn bị nội dung, thời gian thực hiện, tạo sự chủ động cho các đơn vị, đồng thời thuận lợi cho việc theo dõi, đôn đốc thực hiện. Chương trình công tác năm 2018 đã được tập thể UBND tỉnh xây dựng đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, với 67 báo cáo chuyên đề, đề án, tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong soạn thảo, thẩm định, thực hiện đúng quy trình để đảm bảo chất lượng văn bản. Trong năm, UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong và ngoài chương trình công tác của UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo cơ bản đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn bản, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan để bổ sung hoàn thiện nội dung trước khi báo cáo UBND tỉnh. Tính đến hết tháng 11/2018, UBND tỉnh đã tiếp nhận 14.200 văn bản được gửi đến từ các cơ quan Trung ương, các tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đã ban hành 3.979 văn bản dưới dạng quyết định, chỉ thị, công văn để chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc liên quan.
 
 
Việc xây dựng chương trình công tác tháng, quý, tuần được duy trì tốt, đảm bảo tính khoa học, hợp lý. Các phiên họp thường kỳ UBND tỉnh được tổ chức nghiêm túc, đã tổ chức 10 phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo và thông qua các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác. Sau các phiên họp đều có thông báo kết luận giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Chương trình công tác của UBND tỉnh được định kỳ rà soát theo tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương nhằm thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Tất cả các nội dung quan trọng và những nội dung theo quy định của Luật đều được tập thể UBND tỉnh bàn bạc dân chủ, thống nhất. UBND tỉnh đã thông qua 61 nội dung (trong đó 09 nội dung bổ sung mới); 01 nội dung đã trình tại phiên họp tuy nhiên chưa đảm bảo nên yêu cầu cơ quan tham mưu cần tiếp tục nghiên cứu và trình trong thời gian thích hợp; 14 nội dung không trình tại phiên họp do chờ hướng dẫn của Trung ương và không đủ căn cứ, chưa cần thiết phải ban hành.
 
Về thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
 
Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện, rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/11/2018, tỉnh Lai Châu được giao 162 nhiệm vụ, cụ thể:
 
- Đang triển khai thực hiện: 141 nhiệm vụ, trong đó 100 nhiệm vụ trong hạn.
 
- Đã hoàn thành: 21 nhiệm vụ, trong đó 18 nhiệm vụ đúng hạn và 03 nhiệm vụ quá hạn.
 
 
Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh
 
Về thực hiện nguyên tắc làm việc; chỉ đạo, phối hợp giải quyết công việc
 
Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luôn đảm bảo thường xuyên, liên tục bám sát Chương trình công tác, lĩnh vực được phân công. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm tập thể UBND gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh và các Uỷ viên UBND tỉnh. Định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh, kiểm điểm tiến độ chỉ đạo giải quyết các công việc, kịp thời cho ý kiến để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập.
 
Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật.
 
Việc phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND tỉnh được tăng cường; mọi hoạt động của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh đều tuân thủ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của UBND tỉnh do vậy nhiều nhiệm vụ công việc liên quan đến các sở, ngành, địa phương đã được phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, từng bước hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy giữa các cơ quan ngang cấp hoặc đẩy trách nhiệm lên cấp trên.
 
UBND tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức làm việc; cải tiến nội dung, hình thức tổ chức hội họp theo hướng thực chất, hiệu quả; nội dung các cuộc họp rõ, ngắn gọn, sát tình hình. Các ý kiến kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp được Văn phòng UBND tỉnh ban hành kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.
 
Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đã dành nhiều thời gian làm việc với các sở, ngành và đi cơ sở, làm việc trực tiếp với UBND các huyện, thành phố để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh giao; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong tháng 6 và tháng 7, đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng công an và quân đội tham gia khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra; trực tiếp xuống địa bàn các vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa các công trình và nhà ở của đồng bào bị thiệt hại; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.
 
Về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công việc
 
Trong chỉ đạo điều hành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luôn đề cao việc kết hợp chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo. Văn phòng UBND tỉnh bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện các kết luận cuộc họp, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời tham mưu văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện chậm tiến độ. Nhìn chung trong thời gian qua, đa số các sở, ngành, địa phương đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo yêu cầu công tác đề ra.
 
Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
 
UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo công tác với Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc; thực hiện tốt việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động thông tin kịp thời và đầy đủ về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành quan trọng của UBND tỉnh đến các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. Các cơ chế chính sách, tình hình kinh tế - xã hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của tỉnh đều được đăng tải trên Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện và giám sát hoạt động của các cấp chính quyền duy trì và tổ chức tốt các buổi họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.
 
Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cơ bản được đầy đủ, phần lớn các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định, chất lượng thông tin báo cáo từng bước được nâng lên, đáp ứng công tác với chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
 
Công tác phối hợp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên và các Ban Xây dựng Đảng tỉnh
 
UBND tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn thể tham gia công tác quản lý nhà nước; giải quyết kiến nghị của các tổ chức và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, 8 HĐND tỉnh khóa XIV đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát và phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
 
Thực hiện tốt Quy chế phối hợp để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt thông qua các hoạt động giám sát đã tham gia, góp ý cho chính quyền các cấp nhiều ý kiến, kiến nghị trong công tác quản lý nhà nước, phát huy dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời phối hợp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.
 
Kết quả đạt được
 
Ngay từ đầu năm với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực:
 
 
- Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ(), kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, liên kết, sản xuất kinh doanh hiệu quả; việc triển khai cánh đồng tập trung sử dụng 1-2 giống lúa chất lượng tiếp tục được mở rộng tăng cả về diện tích và sản lượng()trồng mới vượt kế hoạch, trồng mới Mắc ca, trồng rừng mới (Quế, Sơn tra) đạt khá, sản lượng khai thác mủ cao su tăng cao. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: Chăn nuôi, trồng trọt, chế biến các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. Chất lượng xây dựng nông thôn mới được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ được tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời khắc phục thiệt hại, thăm hỏi động viên, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại.
 
- Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước(), số thuế do các doanh nghiệp nộp ngân sách đạt khá().
 
- Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học tăng so với năm học trước(). Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao, diễn ra sôi nổi. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chỉ tiêu về lao động, việc làm đạt kế hoạch đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt so với kế hoạch, thu bảo hiểm xã hội đạt cao, nợ bảo hiểm giảm nhiều so với năm 2017. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai được tập trung thực hiện kịp thời, quyết liệt và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng trong và ngoài tỉnh.
 
 
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bộ máy các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngày càng được tinh gọn. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp ngày càng chặt chẽ.
 
- Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tham gia chỉ đạo hoàn thành cuộc diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh năm 2018, các chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện,... đều đạt kế hoạch; chủ động, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, giải quyết cơ bản, ổn định tình hình đối với hoạt động lập “Nhà nước Mông” và tuyên truyền tà đạo, đạo lạ trên địa bàn; tội phạm ma túy, vi phạm về kinh tế giảm về số vụ, số đối tượng, xuất cảnh trái phép, di cư tự do giảm mạnh(). Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.
 
Một số khó khăn, hạn chế
 
Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh còn có mặt hạn chế ở một số ngành, lĩnh vực:
 
 
- 04 chỉ tiêu thành phần trong nhóm các chỉ tiêu chủ yếu dự ước khó đạt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, tổng sản lượng lương thực, số xã có đường ô tô đến trung tâm xã mặt đường được cứng hóa, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch().
 
- Sản xuất nông nghiệp còn gặp một số khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết đặc biệt là bão lũ nên sản lượng thủy sản, trồng mới rừng (Quế, Sơn Tra) không đạt kế hoạch giao(); số vụ cháy rừng giảm song diện tích rừng bị thiệt hại tăng so với năm 2017(). Số doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, số dự án thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tăng cao; nợ xấu tăng so với cuối năm 2017; kết quả xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ thuế còn khó khăn(). Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường tại một số huyện chưa chặt chẽ().
 
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế còn khó khăn, số bác sỹ có trình độ chuyên môn cao còn thấp(). Việc quản lý sử dụng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động trong ngành y tế còn gây ra những bức xúc và thông tin trái chiều trong dư luận xã hội; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra. Chất lượng đào tạo nghề chưa cao, nhiều nội dung đào tạo nghề chưa phù hợp với nhu cầu và quy mô lao động của thị trường. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở cấp cơ sở còn hạn chế, còn lúng túng trong xử lý những phát sinh về hoạt động tôn giáo tại địa phương.
 
- Công tác cải cách hành chính còn hạn chế(). Công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý về thanh tra tại một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình khiếu nại tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tăng cả về số lượt tiếp công dân và số lượng đơn thư, nhất là các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình thủy điện; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; còn xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp về Trung ương; việc phân loại, xử lý đơn tại một số cơ quan, đơn vị còn nhầm lẫn, có vụ việc giải quyết chưa kịp thời nên công dân tiếp tục khiếu kiện().
 
- An ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, số người chết do tai nạn giao thông tăng cao(), xuất hiện hoạt động tuyên truyền tà đạo, đạo lạ, một số trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị có những nội dung chưa đảm bảo quy định về bảo mật; tình hình vi phạm các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn xảy ra.
 
- Việc phối hợp xử lý một số công việc giữa một số sở, ngành, địa phương trong thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chưa đồng bộ, một số nhiệm vụ còn kéo dài, chậm được giải quyết dứt điểm và hạn chế về chất lượng tham mưu, hoặc còn bị động, chờ chỉ đạo của tỉnh; công tác thông tin báo cáo đôi lúc chưa kịp thời, nội dung còn thiếu cụ thể. Chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được đề cao, do vậy tiến độ và chất lượng một số công việc được giao còn hạn chế.
 
- Việc tham mưu xây dựng chương trình công tác năm của một số sở, ngành chưa đảm bảo, phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần; nhiều nội dung xây dựng không đảm bảo tiến độ, phải dãn, hoãn, điều chỉnh thời gian ban hành; nhiều nội dung phải huỷ bỏ do chưa đủ căn cứ để ban hành.
 
- Công tác xây dựng, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Chính phủ, của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh đôi lúc chưa kịp thời. Một số cơ quan chủ trì soạn thảo chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án chất lượng chưa cao, thiếu tính khả thi, trình tự thủ tục chưa đảm bảo quy định; một số văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh của một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu.
 
- Hoạt động tham gia ý kiến tại các phiên họp UBND tỉnh của một số Uỷ viên UBND tỉnh còn chưa chủ động, các ý kiến tham gia chưa tập trung vào nội dung thảo luận.
 
 
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019
 
NHIỆM VỤ CHUNG
 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 trong năm 2019. UBND tỉnh yêu cầu các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
 
 
(1). Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương và đơn vị mình trong thời gian qua; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.
 
(2). Gắn với việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phải quan tâm thực hiện tốt nội dung các quyết định, chỉ thị, thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; các cam kết với cử tri thông qua các lần tiếp xúc và trả lời chất vấn; các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh; các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước,…
 
(3). Phối hợp thực hiện tốt Chương trình công tác và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; tăng cường hơn nữa công tác tự rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 
(4). Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, cấp mình quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao; gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao, hoặc triển khai thực hiện không đúng theo quy định của pháp luật.
 
(5). Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, hội họp để tiết kiệm thời gian, chi phí. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu, vô cảm trong giải quyết các công việc có liên quan đến doanh nghiệp và nhân dân.
 
(6). Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, định hướng dư luận, đây là giải pháp quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Công khai, minh bạch về các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý của nhà nước để nhân dân hiểu và chia sẻ; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách được tiếp cận thông tin, tham gia đối thoại làm rõ chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong thực thi nhiệm vụ.
  
(7). Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND với các cơ quan Đảng, HĐND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị,... nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
(1). Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019, các cấp, các ngành sớm giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đến các đơn vị trực thuộc; cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Trong quá trình thực hiện phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình để đôn đốc, các giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp, sát với tình hình thực tế; thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.
 
 
(2). Tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo đúng quy định tại Luật Quy hoạch, đảm bảo thống nhất các quy hoạch ngành, lĩnh vực và thời gian quy hoạch; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
 
(3). Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, nợ đọng thuế; tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo phát triển nguồn thu bền vững năm 2019 và các năm tiếp theo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách các cấp.
 
(4). Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả hoạt động của đội ngũ thực thi công vụ; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, trong đó tập trung thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế như phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp gắn với xây dựng đô thị và thương mại du lịch. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
(5). Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm Quốc phòng - An ninh.
   
(6). Tổ chức phát động các phong trào thi đua và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, đời sống đến tất cả các tầng lớp Nhân dân, đoàn thể tạo khí thế thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 
(7). Tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo và các Đoàn thể tỉnh; phát huy tinh thần, vai trò trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh để chủ động tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh của tỉnh trong năm 2019.
 
(8). Tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở. Thường xuyên quan tâm giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội.

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017   (16/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)
 • Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025   (12/09/2018)
 • Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước   (12/09/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)
 • Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án XD triển khai KH thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VH - XH ASEAN   (22/08/2018)
 • Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017   (14/08/2018)