Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 12/11/2019
Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017
 
UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 13928/BTC-NSNN ngày 13/11/2018. Báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trước ngày 20/11/2018.
      
 Thực hiện Công văn số 13928/BTC-NSNN ngày 13/11/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 13928/BTC-NSNN ngày 13/11/2018. Báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trước ngày 20/11/2018.
   
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017. Dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 22/11/2018 để báo cáo Bộ Tài chính.

     

 

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)
 • Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025   (12/09/2018)
 • Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước   (12/09/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)
 • Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án XD triển khai KH thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VH - XH ASEAN   (22/08/2018)
 • Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017   (14/08/2018)
 • Triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (13/08/2018)