Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 12/11/2019
Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên
 
UBND tỉnh Thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông biết, chấm dứt các hoạt động liên quan đến công tác khảo sát, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng trên địa bàn huyện Tân Uyên.
 
UBND tỉnh nhận được Công văn số 1057/SKHĐT-ĐKKD ngày 04/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v đề nghị thông báo chấm dứt khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng trên địa bàn huyện Tân Uyên, được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 2024/UBND-VX ngày 02/11/2017, trong đó yêu cầu nhà đầu tư phải gửi Báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2018.
 
Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nộp hồ sơ để thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng bản Mán, thị trấn Tân Uyên và khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.
 
Vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông biết, chấm dứt các hoạt động liên quan đến công tác khảo sát, lập đề xuất chủ trương đầu tư. Căn cứ nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư và các ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)
 • Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025   (12/09/2018)
 • Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước   (12/09/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)
 • Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án XD triển khai KH thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VH - XH ASEAN   (22/08/2018)
 • Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017   (14/08/2018)
 • Triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (13/08/2018)
 • Bốn năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2017, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020   (09/08/2018)
 • Đánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020   (03/08/2018)
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn Nhà nước   (01/08/2018)
 • Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ   (24/07/2018)