Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 12/11/2019
Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương
 
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2018
 
Thực hiện Công văn số 672-CV/TU ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh uỷ Lai Châu về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai.
 
Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2018:
 
1. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án sử dụng đất có quy mô từ 10.000 m2 trở lên:
 
- Tổng số tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng: 86 dự án (giao có thu tiền 02 dự án; giao không thu tiền 39 dự án, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 45 dự án).
 
- Tổng diện tích giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 8.626,27 ha.
 
- Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp: 93.508 triệu đồng, trong đó:
 
+ Đã nộp: 17.780 triệu đồng;
 
+ Chưa nộp: 2.506 triệu đồng (có 14 đơn vị chưa nộp thuế 6 tháng cuối năm, do thời điểm quyết toán thuế năm 2018 chưa đến);
 
+ Được miễn, giảm: 73.222 triệu đồng.
 
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)
 
2. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần trở lên.
 
Kết quả: Chưa có trường hợp nào.
 
3. Việc thực hiện các dự án xây dựng - chuyển giao (BT) theo hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng
 
Kết quả: Chưa có trường hợp nào.

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)
 • Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025   (12/09/2018)
 • Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước   (12/09/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)
 • Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án XD triển khai KH thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VH - XH ASEAN   (22/08/2018)
 • Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017   (14/08/2018)
 • Triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (13/08/2018)
 • Bốn năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2017, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020   (09/08/2018)
 • Đánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020   (03/08/2018)
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn Nhà nước   (01/08/2018)
 • Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ   (24/07/2018)
 • Lựa chọn doanh nghiệp tham gia “Hội chợ Hàng Việt – Đà Nẵng 2018”   (24/07/2018)
 • Đẩy mạnh thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018   (17/07/2018)