Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 12/11/2019
Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước
 
UBND tỉnh  Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn vNhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý.
 
Thực hiện Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:
 
         Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (02 Doanh nghiệp): Thực hiện báo cáo trên cơ sở Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 và Báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Công ty (Như Báo cáo chi tiết đính kèm).
 
        Đối với Công ty Cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 và Báo cáo của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Như Báo cáo chi tiết đính kèm).

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)
 • Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án XD triển khai KH thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VH - XH ASEAN   (22/08/2018)
 • Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017   (14/08/2018)
 • Triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (13/08/2018)
 • Bốn năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2017, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020   (09/08/2018)
 • Đánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020   (03/08/2018)
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn Nhà nước   (01/08/2018)
 • Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ   (24/07/2018)
 • Lựa chọn doanh nghiệp tham gia “Hội chợ Hàng Việt – Đà Nẵng 2018”   (24/07/2018)
 • Đẩy mạnh thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018   (17/07/2018)
 • Thực hiện kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh   (17/07/2018)
 • Phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018   (10/07/2018)
 • Điều chỉnh kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (09/07/2018)
 • Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   (06/07/2018)