HTQLCL ISO 9001:2008
Thứ hai 23/9/2019
Mục tiêu chất lượng năm 2016
 
 
1. 100% cán bộ, nhân viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các quy chế, quy định quản lý chuyên ngành liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của đơn vị.
 
2. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được theo dõi, cập nhật và trên 95% được thực hiện đúng hạn.
 
3. 100% công việc đề ra trong Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh, Văn phòng được tham mưu thực hiện hoàn thành.
 
4. Trên 90% văn bản trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử.
 
5. Duy trì, vận hành ổn định hệ thống mạng tin học, các phần mềm ứng dụng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng