Sở Xây dựng
Thứ sáu 15/11/2019
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở do UBND cấp tỉnh chấp thuận.
 

 14. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trừ nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) do UBND cấp tỉnh chấp thuận.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
1. Đối với dự án xây dựng nhà ở quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:
a) Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư:
- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 01 bộ hồ sơ trình UBND cấp tỉnh để xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng biết.
b) Trường hợp đã có nhà đầu tư:
- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Sở Xây dựng nơi có dự án;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng;
- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin ý kiến Hội đồng nhân dân cùng cấp;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của HĐND cùng cấp, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng và nhà đầu tư biết.
2. Đối với dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:
a) Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư:
- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 01 bộ hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng biết.
b) Trường hợp đã có nhà đầu tư:
- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Sở Xây dựng nơi có dự án;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng;
- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghịchấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng và nhà đầu tư biết.
      Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 5 – Nhà F – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh – Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu
- Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3792 385.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định);
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì có văn bản thông báo một lần đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 5 – Nhà F – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh – Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu
- Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3792 385.
- Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn; nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
A. Thành phần hồ sơ:
1. Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đu tư, bao gồm giấy tờ chng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách pháp lý, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đu tư theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa lựa chọn chủ đầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư và dự kiến điu kiện để lựa chọn chủ đầu tư;
2. Văn bn đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận; các nội dung đề xuất chấp thuận quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; lý do đề nghị chấp thuận và chứng minh sự phù hợp của nội dung dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt;
3. Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thm quyền phê duyệt;
4. Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cn chấp thuận chủ trương đầu tư.
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Sở Xây dựng Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế.
Kết quả thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, ngày 25/11/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở;
 -Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thẩm quyền giải quy   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Tỉnh   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng   (23/05/2017)
 • Thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở   (23/05/2017)