Sở Giao thông - Vận tải
Thứ tư 13/11/2019
Giải quyết đơn khiếu nại
 

LĨNH VỰC: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Giải quyết đơn khiếu nại
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Chuẩn bị đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) theo quy định
Nếu nội dung khiếu nại là khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của Giám đốc sở, của cán bộ, công chức do Giám đốc sở quản lý trực tiếp thì người khiếu nại chuẩn bị hồ sơ hợp lệ khiếu nại lần đầu đến Giám đốc sở hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp đơn khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) tại phòng tiếp công dân - Sở Giao thông vận tải Lai Châu (hoặc gửi qua đường bưu điện)
+ Điện thoại: 0231 3875 263; Fax: 0231 3876717.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả giải quyết TTHC tại Sở Giao thông vận tải Lai Châu (hoặc gửi qua đường bưu điện).
- Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Điện thoại: 0231 3875 263; Fax: 0231 3876717.
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30’
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đảm bảo các điều kiện thụ lý giải quyết, đủ hồ sơ) cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn trả kết quả hoặc gửi thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại biết, trường hợp không thụ lý giải quyết sẽ nêu rõ lý do (trường hợp đơn khiếu nại gửi qua đường bưu điện).
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
- Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân - Sở GTVT hoặc gửi qua ðýờng býu ðiện
Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30
Trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì người được uỷ quyền phải có các giấy tờ sau: Giấy uỷ quyền; CMTND
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại
- Tài liệu, chứng cứ khiếu nại liên quan...
b) Số lượng hồ sơ: 01bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
- Ở vïng s©u, vïng xa ®i l¹i khã kh¨n th× thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu kh«ng qu¸ 45 ngµy, kÓ tõ ngµy thô lý; ®èi víi vô viÖc phøc t¹p th× thêi h¹n gi¶i quyÕt cã thÓ kÐo dµi h¬n nh­ng kh«ng qu¸ 60 ngµy, kÓ tõ ngµy thô lý.
Đối tượng thực hiện TTHC:
- Cá nhân;
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Lai Châu
.- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lai Châu.
Kết qủa thực hiện:
- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;
- Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Chuyển đơn cho cơ quan điều tra, Kiếm sát khi hành vi bị tố cáo có dấu hiệu phạm tội.
Phí, lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
» Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01: Đơn khiếu nại (Mẫu số 32 - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra)
» Giấy ủy quyền (mẫu số 41ban hành kem theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Yêu cầu, điều kiện 1:
Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không phải là những quyết định hành chính, hành vi hành chính sau: quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
- Yêu cầu, điều kiện 2: Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
- Yêu cầu điều kiện 3: Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trường hợp người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ phải thông qua người đại diện hợp pháp;
- Yêu cầu, điều kiện 4: Người đại diện hợp pháp phải thực hiện khiếu nại;
- Yêu cầu, điều kiện 5: Đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại
- Yêu cầu, điều kiện 6: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết phải có lý do chính đáng;
- Yêu cầu, điều kiện 7: Khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2;
- Yêu cầu, điều kiện 8: Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại sau 30 ngày mà người khiếu nại vẫn tiếp tục khiếu nại;
- Yêu cầu, điều kiện 9: Việc khiếu nại chưa được Toà án thụ lý hoặc chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án; quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Toà án,
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2.
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 cuả Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu biểu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Công bố lại cảng thủy nội địa   (28/03/2017)
 • Công bố hoạt động cảng thủy nội địa   (28/03/2017)
 • Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa   (28/03/2017)
 • Xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa   (28/03/2017)
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đ   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật.   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương   (28/03/2017)
 • Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác   (28/03/2017)
 • Đăng ký phương tiện lần đầu chưa khai thác.   (28/03/2017)
 • Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư   (28/03/2017)
 • Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng   (28/03/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba tr   (28/03/2017)
 • Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội đ   (28/03/2017)