Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ sáu 15/11/2019
Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án.
 

4. Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án.
 
a) Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Cơ quan chủ quản giao một đơn vị hoặc tổ chức làm chủ khoản viện trợ PCPNN.
- Bước 2: Cơ quan chủ quản ra quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN (trong trường hợp cần thiết)
- Bước 3: Chủ khoản viện trợ PCPNN phối hợp với Bên tài trợ tổ chức xây dựng bộ hồ sơ khoản viện trợ phi dự án.
- Bước 4: Cơ quan chủ quản tiến hành thủ tục trình duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN (trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định).
 
b) Cách thức thực hiện:
 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
 
c) Thành phần hồ sơ:
 
- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của:
+ Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
+ Cơ quan chủ quản (hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN.
- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.
- Dự thảo danh mục các khoản viện trợ phi dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài)
- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản.
- Trường hợp khoản viện trợ phi dự án là phương tiện đã qua sử dụng thì cần có thêm văn bản:
+ Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên tài trợ;
+ Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên tài trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
+ Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận.
 
d) Số lượng hồ sơ:
 
- 08 bộ trong đó ít nhất 01 bộ gốc (Đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ).
- Với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN: Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN tự quyết định số lượng hồ sơ.
 
đ) Thời hạn giải quyết:
 
Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
e) Cơ quan thực hiện:
 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Đơn vị đầu mối trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP.
 
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
  
Là tổ chức (Quy định tại Điều 4 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ).
 
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền về việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
 
i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):
 
Không có
 
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm)
 
Không có.
 
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):
 
Không có
 
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)   (24/01/2017)
 • Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN).   (24/01/2017)
 • Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)   (24/01/2017)
 • Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu   (24/01/2017)
 • Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách trung ương (dự án nhóm B)   (24/01/2017)
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý   (24/01/2017)
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)