Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ sáu 15/11/2019
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 

2. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Trình tự thực hiện:
- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;
- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc.
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 7 nhà B Trung tâm hành chính Chính trị tỉnh, SĐT: 02313876501
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản giải quyết kiến nghị
Phí, lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu
- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có)
- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách trung ương (dự án nhóm B)   (24/01/2017)
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý   (24/01/2017)
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)
 • Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài   (24/01/2017)
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)