Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba 12/11/2019
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
 

V. Lĩnh vực đấu thầu (03 TTHC)
1.  Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Trình tự thực hiện:
- Bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn Nhà thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà thầu trên cơ sở:
+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà thầu là việc tiến hành thẩm tra, đánh giá các nội dung quy định tại điều 23 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015;
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;
+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.
 - Căn cứ báo cáo thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tiến hành lựa chọn Nhà thầu.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ trình thẩm định:   
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung kế hoạch lựa chọn Nhà thầu;
+ Báo cáo thẩm định;
+ Các tài liệu liên quan cần thiết khác.
- Hồ sơ trình phê duyệt:
+ Các tài liệu nêu tại Mục trên.
+ Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;
+ Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Thời hạn giải quyết:
- Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.
- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.
Phí, lệ phí:
Không có 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):
Tờ trình đề nghị Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu”
    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định và phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách trung ương (dự án nhóm B)   (24/01/2017)
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý   (24/01/2017)
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)
 • Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài   (24/01/2017)
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   (24/01/2017)