Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ sáu 15/11/2019
Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng
 

Mục 3. Thẩm định thiết kế, dự toán: 1 TTHC
1. Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng
Trình tự thực hiện:
Đối với các dự án nhóm B, nhóm C do UBND tỉnh quản lý: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư của dự án và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ thẩm định dự án:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế, dự toán dự án;
+ Hồ sơ thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán của dự án;
+ Quyết định phê duyệt dự án;
+ Các tài liệu liên quan cần thiết khác.
- Hồ sơ phê duyệt dự án:
+ Các tài liệu nêu tại Mục trên.
+ Báo cáo kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định.
+ Dự thảo Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán dự án.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 03 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Dự án nhóm B: Không quá 30 ngày;
- Dự án nhóm C: Không quá 20 ngày;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- UBND tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt thiết kế, dự toán dự án;
- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán dự án.
Phí, lệ phí:
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):
Không có 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định và phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách trung ương (dự án nhóm B)   (24/01/2017)
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý   (24/01/2017)
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)
 • Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài   (24/01/2017)
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của   (24/01/2017)