Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ sáu 15/11/2019
Thẩm định và phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng
 

Mục 2. Thẩm định dự án: (02TTHC)
1. Thẩm định và phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng
Trình tự thực hiện:
- Chủ đầu tư gửi tờ trình đề nghị thẩm định dự án đến Cơ quan chủ trì thẩm định.
- Cơ quan chủ trì thẩm định gửi chủ đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định theo quy định;
- Chủ đầu tư căn cứ ý kiến thẩm định của Sở chuyên ngành xây dựng hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án; thẩm định toàn bộ dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp sử dụng vốn đầu tư công (trừ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng do cấp tỉnh quản lý; rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư dự án.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ thẩm định dự án:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định dự án;
+ Báo cáo kết quả thẩm định dự án của Sở chuyên ngành xây dựng;
+ Hồ sơ bản vẽ thiết kế, dự toán của dự án;
+ Các tài liệu liên quan cần thiết khác.
- Hồ sơ phê duyệt dự án:
+ Các tài liệu nêu tại Mục trên.
+ Báo cáo kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định.
+ Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 03 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Dự án nhóm B: Không quá 15 ngày;
- Dự án nhóm C: Không quá 10 ngày;
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- UBND tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt dự án
- Quyết định phê duyệt dự án.
Phí, lệ phí:
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):
Không có 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương   (24/01/2017)
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách trung ương (dự án nhóm B)   (24/01/2017)
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý   (24/01/2017)
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)
 • Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài   (24/01/2017)
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo   (24/01/2017)