Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba 12/11/2019
Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương
 

2. Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương
Trình tự thực hiện:
- Chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
- Đối với dự án nhóm B, C trọng điểm: Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư hoàn chỉnh Báo cáo gửi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
- Đối với dự án nhóm C không thuộc trường hợp trên: Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư hoàn chỉnh Báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ trình thẩm định:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
+ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
+ Báo cáo thẩm định nội bộ của chủ đầu tư;
+ Hồ sơ bản vẽ thiết kế, dự toán (nếu có);
+ Các tài liệu liên quan cần thiết khác.
- Hồ sơ trình phê duyệt:
+ Các tài liệu nêu tại Mục trên.
+ Báo cáo kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định;
+ Dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư dự án.
b) Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 05 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B: Không quá 30 ngày;
- Thời gian thẩm báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C: Không quá 20 ngày;
- Thời gian quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C: Không quá 20 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở chuyên ngành phối hợp.
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
- Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Phí, lệ phí:
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):
Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách trung ương (dự án nhóm B)   (24/01/2017)
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý   (24/01/2017)
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)
 • Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài   (24/01/2017)
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo   (24/01/2017)
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh   (24/01/2017)