Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba 12/11/2019
Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao
 

29.  Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
Trình tự thực hiện:
- Các công ty TNHH một thành viên phối hợp, thống nhất lập hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập theo quy định trình cơ quan hoặc cá nhân quyết định thành lập công ty xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ và ra quyết định hp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên.
- Sau khi có Quyết định hợp nhất, sáp nhập, các công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án hợp nhất, sáp nhập. Đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do các cơ quan hoặc cá nhân khác nhau quyết định thành lập, sau khi hồ sơ hợp nhất, sáp nhập được phê duyệt, người đại diện theo pháp luật của các công ty TNHH một thành viên cùng ký vào Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập.
Công ty nhận sáp nhập và công ty TNHH một thành viên được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện:
- Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên;
- Đề án hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên (Khoản 2 điều 19  Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013);
- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất thời điểm hợp nhất, sáp nhập;
- Dự thảo Điều lệ của công ty TNHH một thành viên mới;
- Hợp đồng sáp nhập, hp nhất theo quy định tại Luật doanh nghiệp.
- Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập .
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Các công ty TNHH một thành viên thực hiện hợp nhất, sáp nhập.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Lai Châu
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên theo văn bản quy định.
Phí, lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Việc hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên phải phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mi, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trường hợp việc sáp nhập, hợp nhất công ty TNHH một thành viên chưa được quy định tại Đề án tổng thể, cơ quan quyết định thành lập công ty TNHH một thành viên phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Việc sáp nhập, hợp nhất không làm giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH một thành viên là công ty con của TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài   (24/01/2017)
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo   (24/01/2017)
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần   (24/01/2017)