BQLKKTCK Ma Lù Thàng
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp Giấy phép xây dựng
 

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
1. Cấp Giấy phép xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ.
 - Địa điểm: Bộ phận TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
+ Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.
- Trường hợp tài liệu thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế: Ban Quản lý gửi thông báo hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý gửi thông báo hướng dẫn Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng được các nội dung theo Thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ban Quản lý thông báo cho Chủ đầu tư về lý do không cấp Giấy phép.
Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến được coi là đã đồng ý và chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ban Quản lý cấp giấy phép xây dựng.
Trong trường hợp phải xem xét thêm thì Ban Quản lý phải thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư biết lý do; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Bước 4: Trả kết quả.
- Địa điểm: TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi hồ sơ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Bản vẽ thiết kế xây dựng.
- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối vớicông trình liền kề.
* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
- Bản vẽ thiết kế xây dựng.
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới cho dự án gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
- Bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, văn bản thẩm định thiết kế đối với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
- Bản vẽ thiết kế xây dựng.
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
- Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;
- Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.
b) Số lượng hồ sơ:02 bộ.
Thời hạn giải quyết
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với nhà ở riêng lẻ).
- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với các trường hợp cấp giấy phép xây dựng còn lại).
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Các cơ quan phối hợp: Tùy theo từng dự án (Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an Phòng cháy chữa cháy; Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch; Sở Xây dựng)
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép xây dựng.
Lệ phí
- Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
- Giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng:
+ Nhà ở riêng lẻ: Phụ lục số 13, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
+ Công trình không theo tuyến: Mẫu số 01 – Phụ lục số 6, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
+ Công trình quảng cáo: Phục lục số 8, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
+ Dự án: Phụ lục số 12, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế: Phụ lục số 9, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ:
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng.
- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầy đủ, hợp lệ.
* Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến, dự án, công trình quảng cáo:
- Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầy đủ, hợp lệ.
Căn cứ pháp lý TTHC
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008.
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàn   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý   (30/12/2016)
 • Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư   (30/12/2016)
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng k   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đ   (30/12/2016)
 • Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư   (30/12/2016)
 • Cung cấp thông tin về dự án đầu tư   (30/12/2016)