Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ tư 13/11/2019
Thẩm định, điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng
 

19. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h30;
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan, trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân của người ủy quyền.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ, trình duyệt
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu kiểm tra hồ sơ và tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định;
+ Tổ chức họp Hội đồng thẩm định;
+ Tổng hợp hồ sơ sau thẩm định, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến đồng thuận;
+ Tổng hợp hồ sơ và các tài liệu liên quan trình UBND tỉnh.
Bước 4: UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc tỉnh quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Bước 5: Nhận kết quả
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h30;
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện
Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ
- Tờ trình đề nghị điều chỉnh của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);
- Báo cáo thuyết minh về điều chỉnh khu rừng đặc dụng (bản chính);
- Bản đồ hiện trạng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được điều chỉnh thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng, tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 theo hệ quy chiếu VN 2000 (bản sao).Tùy theo quy mô, diện tích điều chỉnh, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn loại bản đồ cho phù hợp.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
- Thời gian thẩm định hồ sơ, trình duyệt không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, có ý kiến đồng thuận bằng văn bản tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT biết để hoàn thiện.
- UBND tỉnh hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Sở, ngành (có trong Hội đồng thẩm định)
Đối tượng thực hiện TTHC:
Ban quản lý khu rừng đặc dụng hoặc Chi cục Kiểm lâm (nếu chưa có Ban quản lý)
Lệ phí
Không  
Mẫu đơn, tờ khai
Không
Kết quả thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng trên diện tích GPMB để xây dựng hoặc sử dụng không phải lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại   (16/12/2016)
 • Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Phê duyệt Phương án Điều chế rừng hoặc Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức.   (16/12/2016)
 • Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Chặt nuôi dưỡng rừng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác ngiên cứu khoa   (16/12/2016)
 • Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn   (16/12/2016)
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư­, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con   (16/12/2016)