Sở Nội vụ
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục đổi tên quỹ
 
8. Thủ tục đổi tên quỹ

Trình tự thực hiện
Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đề nghị đổi tên quỹ.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).
Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo mẫu);
- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ;
- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
Đối tượng thực hiện TTHC
Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan.
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Quyết đinh cho phép đổi tên quỹ (theo Mẫu 9 Phụ lục 1 Thông tư số 02/2013/TT-BNV)
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo Mẫu 9 Phụ lục 1 Thông tư số 02/2013/TT-BNV).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.
- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ   (14/12/2016)
 • Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động   (14/12/2016)
 • Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ   (14/12/2016)
 • Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hộ đồng quản lý quỹ   (14/12/2016)
 • Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ   (14/12/2016)
 • Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục đặt Văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục tự giải thể Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục đổi tên Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)