Sở Nội vụ
Thứ sáu 15/11/2019
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
 
4. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

Trình tự thực hiện
Bước 1: Ban lãnh đạo hội hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến UBND cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Cách 1: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Cách 2: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hợp nhất Hội (theo mẫu);
- Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất Hội;
- Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập; hợp nhất Hội;
- Dự thảo điều lệ Hội mới do chia, tách; sáp nhập, hợp nhất Hội;
- Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của Hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội;
- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời;
- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất Hội.
b) Số lượng hồ sơ:      01   (bộ)
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
Đối tượng thực hiện TTHC
Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.;
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đơn đề nghị tách hội (theo Mẫu 10 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
- Đơn đề nghị chia hội (theo Mẫu 11 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
- Đơn đề nghị sáp nhập hộ (theo Mẫu 12 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
- Đơn đề nghị hợp nhất hội (theo Mẫu 13 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội thông qua các nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định số 15/2010/NĐ-CP.
b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định số 15/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BNV.
- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội   (14/12/2016)
 • Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng   (14/12/2016)
 • Đăng ký thi đua   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Hiệp y khen thưởng   (14/12/2016)
 • Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài   (14/12/2016)