Sở Nội vụ
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh
 

Trình tự thực hiện
Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội, Ban lãnh đạo hội gửi tài liệu đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo kết quả và xin phê duyệt điều lệ.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thầm định điều lệ hộ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có)
Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều lệ hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Cách 1: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Cách 2: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Công văn Báo cáo kết quả đại hội, (theo mẫu)
- Điều lệ (theo mẫu) và biên bản thông qua Điều lệ Hội;
- Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu Hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo (nếu có);
- Chương trình hoạt động của Hội;
- Nghị quyết đại hội.
b) Số lượng hồ sơ:      01   (bộ)
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
Đối tượng thực hiện TTHC
Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quanTổ chức.
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Quyết định phê duyệt điều lệ hội
 
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Công văn báo cáo kết quả đại hộ (theo Mẫu 5 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, hướng dẫn ban lãnh đạo họi hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp luật.
b) Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BNV.
- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục thành lập Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội   (14/12/2016)
 • Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng   (14/12/2016)
 • Đăng ký thi đua   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Hiệp y khen thưởng   (14/12/2016)
 • Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích đột xuất   (14/12/2016)