Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ ba 12/11/2019
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng
 

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, cá nhân yêu cầu trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 0231.3876183: Fax 0231.3877560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả.
+ Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
 - Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính);
- Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính);
- Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép (bản chính);
- Đề án đóng cửa mỏ (bản chính);
- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). Cụ thể:
a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;
c) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
d) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;
đ) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;
e) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
g) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Tối đa là 12 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận.
- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
    - Tại UBND tỉnh: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân;                      
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
c) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và các phòng ban có liên quan; UBND các huyện, thị có liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản(Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường );
 - Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép(Mẫu số 28a);
 - Đề án đóng cửa mỏ(Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản   (14/12/2016)
 • Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản   (14/12/2016)
 • Đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong phạm vi diện tích của dự án đầu tư công trình   (14/12/2016)
 • Đóng cửa mỏ khoáng sản   (14/12/2016)
 • Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản   (14/12/2016)
 • Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò   (14/12/2016)
 • Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)