Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
 

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 0231.3876183: Fax 0231.3877560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chưa đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút;
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả; mang phiếu đã nộp phí, lệ phí theo thông báo của Sở để công chức ghi biên lai.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính);
- Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (bản chính);
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt (bản chính);
- Quyết định chủ trương đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Tối đa là 24 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận.
- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
    - Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân;                                                                                                                                                                     
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu
b)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
c) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và các phòng ban có liên quan; UBND các huyện, thị có liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép khai thác tận thu.
Lệ phí:
5.000.000 đồng/01giấy phép.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường );
- Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Điều 23 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định: Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp;
- Có Kế hoạch kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
- Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
-Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;
- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong phạm vi diện tích của dự án đầu tư công trình   (14/12/2016)
 • Đóng cửa mỏ khoáng sản   (14/12/2016)
 • Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản   (14/12/2016)
 • Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò   (14/12/2016)
 • Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản   (14/12/2016)
 • Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại   (14/12/2016)
 • Xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án cải tạo phục hồi môi trường   (14/12/2016)