Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân, tổ chứcnộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 0231.3 876 183; Fax: 0231.3 877 560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ (thành phần, số lượng và tính pháp lý) thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình giấy tờ, nộp lại phiếu hẹn trả kết quả và đồng thời trình biên lai thu phí cho công chức trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả vào sổ theo dõi.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- 01 bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở hoặc giấy tờ tương đương.
- Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH bổ sung thêm các giấy tờ, nội dung cụ thể như sau:
+ Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;
+ Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
+ Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM;
+ Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.
- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký lần đầu (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ, đóng thành quyển.
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn thẩm định: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.
- Thời hạn xác nhận:
* Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
* Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể như sau:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đầy đủ, hợp lệ. Thời gian kiểm tra đối với một cơ sở không quá 02 (hai) ngày làm việc;
+ Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (B) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với 01 (một) mã số quản lý CTNH theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ:Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại             
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Phụ lục 6 (A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án cải tạo phục hồi môi trường   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường bổ sung   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường   (14/12/2016)
 • Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Đề án đơn giản)   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án chi tiết)   (14/12/2016)
 • Đăng ký và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường   (14/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường   (14/12/2016)
 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược   (14/12/2016)
 • Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án   (14/12/2016)
 • Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu   (14/12/2016)
 • Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấ   (14/12/2016)
 • Đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại   (14/12/2016)
 • Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức   (13/12/2016)