HTQLCL ISO 9001:2008
Thứ hai 23/9/2019
Mục tiêu chất lượng năm 2015
 
Để thực hiện chính sách chất lượng của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo và công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu sau:
 
1. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các quy chế, quy định quản lý chuyên ngành liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của đơn vị.
 
2. Tiếp tục hoàn thiện và vận hành thông suốt Hệ thống quản lý đồng nhất theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã ban hành và được cấp chứng nhận.
 
3. 100% công việc đề ra trong Chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh, Văn phòng được tham mưu thực hiện hoàn thành.
 
4. 100% ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng được theo dõi, cập nhật và trên 95% được thực hiện đúng hạn.
 
5. Duy trì, vận hành ổn định hệ thống mạng tin học; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm mới tại cơ quan Văn phòng.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng