Sở Tài chính
Thứ ba 22/10/2019

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí 

Trình tự, thủ tục: Thẩm định các phương án giá

Thủ tục: Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tục: Hiệp thương giá do bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Thủ tục: Hiệp giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Thủ tục: Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Thủ tục: Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục: Kê khai giá lần đầu do sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

Thủ tục: Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

Thủ tục: Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thủ tục: Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thủ tục: Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

 Trình tự, thủ tục: Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Trình tự, thủ tục: Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Trình tự, thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Các tin đã đăng
 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Kinh phí trợ giá, trợ cước   (15/06/2012)
 • Bổ sung vốn doanh nghiệp nhà nước   (15/06/2012)
 • Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được NN giao đất...   (15/06/2012)
 • Tổng hợp phương án xử lý tài sản nhà nước theo phân cấp   (15/06/2012)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc   (15/06/2012)
 • Thẩm định các phương án giá   (15/06/2012)
 • Đăng ký kê khai giá   (15/06/2012)
 • Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị.   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý   (15/06/2012)
 • Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền   (15/06/2012)
 • Cấp mã số Đầu tư Xây dựng cơ bản   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý   (15/06/2012)