Sở Ngoại Vụ
Thứ ba 22/10/2019

Xin tiếp nhận viện trợ phi dự án bao gồm cả khoản cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Lai Châu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh do cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.

Cho phép cán bộ không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn các doanh nghiệp không sử dụng Ngân sách Nhà nước đi công tác nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng.

Ra Quyết định cử hoặc cho phép cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Lai Châu đi công tác nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng.

Xin tiếp nhận các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho các đối tác của tỉnh Lai Châu (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh).