Sở Nội vụ
Thứ ba 22/10/2019

Thủ tục quỹ cấp tỉnh tự giải thể

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hộ đồng quản lý quỹ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

Thủ tục đặt Văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục tự giải thể Hội cấp tỉnh

 Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội cấp tỉnh

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

Các tin đã đăng
 • Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội   (14/12/2016)
 • Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng   (14/12/2016)
 • Đăng ký thi đua   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Hiệp y khen thưởng   (14/12/2016)
 • Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài   (14/12/2016)