Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ ba 22/10/2019

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các địa điểm không cùng trên địa bàn 1 tỉnh ( đối với tổ chức xuất ra); lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng; lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến; lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên trong nước, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu ( đối với tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân xuất ra).

Thẩm định, phê duyệt cải tạo rừng (Đối với chủ rừng không phải tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý)

Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

 Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

Các tin đã đăng
 • Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng trên diện tích GPMB để xây dựng hoặc sử dụng không phải lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại   (16/12/2016)
 • Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Phê duyệt Phương án Điều chế rừng hoặc Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức.   (16/12/2016)
 • Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Chặt nuôi dưỡng rừng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác ngiên cứu khoa   (16/12/2016)
 • Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn   (16/12/2016)
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư­, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con   (16/12/2016)
 • Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp   (16/12/2016)