Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba 22/10/2019

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án.

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN). 

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Thẩm định và phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng

Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng

Thẩm định và phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng

Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương

Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách trung ương (đối với dự án nhóm B)

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Giải thể công ty TNHH một thành viên

Các tin đã đăng
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý   (24/01/2017)
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập   (24/01/2017)
 • Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài   (24/01/2017)
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo   (24/01/2017)
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)