HTQLCL ISO 9001:2008
Thứ hai 23/9/2019

Mục tiêu chất lượng năm 2018

Để thực hiện chính sách chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và cán bộ nhân viên Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu.

 Để thực hiện chính sách chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và cán bộ nhân viên Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu sau.

Các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Văn phòng UBND tỉnh sửa đổi lần 3 năm 2013.

Với phương châm: "Giải quyết công việc đúng luật, đơn giản, thuận lợi, công khai".

Mục tiêu chất lượng năm 2011 - 2012

Sổ tay chất lượng là tài liệu cung cấp toàn bộ những thông tin về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.

Các Quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.