Ban dân tộc tỉnh
Thứ ba 22/10/2019

Rà soát, đánh giá, bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tôc thiểu số