Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường thị xã
Thứ ba 22/10/2019
Xin giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm i, điểm k khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thị xã Lai Châu.

Các tin đã đăng
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất,...   (20/06/2012)
 • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường (Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên)   (20/06/2012)
 • Xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (20/06/2012)
 • Xin hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (20/06/2012)
 • Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở chưa đi vào khai thác)   (20/06/2012)
 • Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở đã đi vào khai thác)   (20/06/2012)
 • Xác nhận hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án đã được xác nhận   (20/06/2012)
 • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
 • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
 • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung   (20/06/2012)
 • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ Môi trường   (20/06/2012)
 • Xử lý tài sản thế chấp   (20/06/2012)
 • Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (20/06/2012)
 • Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký   (20/06/2012)
 • Sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký   (20/06/2012)