Thanh tra tỉnh
Thứ ba 22/10/2019

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Tiếp công dân cấp tỉnh

Thủ tục thực hiện giải trình

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Thủ tục công khai Bản kê khai

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Các tin đã đăng