Thứ hai 23/5/2022
in trang
(THAY GIẤY MỜI) Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính
 
Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1373/KH-UBND đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính.
      
Ngày 16/9/2014: Giao Sở Tài chính đón Đoàn
 
- 10h00’ – 11h00’:: Đón đoàn tại huyện Than Uyên.
 
Thành phần: Sở Tài chính chủ động bố trí thành phần đón Đoàn.
 
- 16h00’ – 17h00’: Đón Đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Sở Tài chính chủ động bố trí thành phần đón Đoàn.
 
- 19h00’: Mời Đoàn công tác ăn tối tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đại diện lãnh đạo: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Ngày 17/9/2014:
 
- 07h00': Ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh
 
- 08h30’:Đoàn làm việc với UBND tỉnh Lai Châu.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
Thành phần:
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 11h30’: Mời Đoàn công tác ăn trưa tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Như thành phần làm việc với Đoàn
 
- 14h00’: Tiễn Đoàn về Hà Nội.
 
Thành phần: Lãnh đạo Sở Tài chính
 
Chuẩn bị điều kiện làm việc:
 
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan chuẩn bị tài liệu, báo cáo làm việc với Đoàn công tác theo yêu cầu tại nội dung Văn bản số 1333/UBND-TN ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh.
 
Đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ cho Đoàn công tác của Bộ Tài chính trong thời gian Đoàn công tác tại tỉnh Lai Châu.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời!
 
Minh Tiến