Thứ hai 15/8/2022
in trang
Phát động thi đua“Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Tại hội nghị Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) do Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức ngày 06/9, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã có bài phát động thi đua “ Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9”. Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh xin đăng toàn văn bài phát động.
 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lại; là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, thể hiện những tư tưởng mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, thể hiện tầm nhìn văn hóa rộng lớn và trí tuệ văn hóa sâu sắc của Người. 45 năm qua, Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo toàn dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa: Giành độc lập và thống nhất trọn vẹn cho đất nước; tạo dựng được hình ảnh một đất nước Việt Nam vững vàng, ổn định về chính trị, kiên định con đường XHCN và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, tiến hành công cuộc đổi mới thành công, đưa kinh tế phát triển liên tục với tốc độ khá cao, cải thiện một bước đáng kể đời sống vật chất - văn hóa của nhân dân, có vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Kỷ niệm 45 thực hiện Di chúc và Ngày Quốc khánh 2/9, cả nước đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, hoà chung không khí đó và để tiếp tục cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt di chúc của Bác, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với nội dung sau:
 
 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm ôn lại các giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Người. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc.
 
 2. Mỗi Chi bộ, đảng viên, cán bộ, CCVC cần thực hiện tốt các nội dung trong di chúc của Bác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, công tác của mình, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo đúng nội dung tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghiêm túc thực hiện, kiểm điểm, đánh giá những việc làm theo Bác gắn với khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện lời Bác dặn trong “Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”.
 
 3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014.
  
 4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  
 5. Giao cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua của Đảng bộ.
  
 Đảng bộ Văn phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện tốt; phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Thu Hoài