Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 78/GM-UBND, Khai mạc 15h30’ (thứ Năm) - Ngày 11/9/2014
 
Cập nhật: 08:30’, 10/9/2014
Ngày 09/9/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 78/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Dự họp, cho ý kiến về phương án điều chỉnh nội dung đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Trung đồng (giai đoạn I) huyện Tân Uyên theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 795/SGDĐT-DA ngày 11/8/2014.
  
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Sở Giáo dục và Đào tao: Giám đốc Sở, Giám đốc BQLDA;
 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
 
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên;
 
Văn phòng UBND tỉnh: lãnh đạo, chuyên viên văn xã;
        
Thời gian: 15h30’ (thứ Năm) – ngày 11/9/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh - tầng 3, nhà B.
 
Minh Tiến