Thứ hai 15/8/2022
in trang
Giấy mời họp số 72/GM-UBND, Khai mạc 07h30' - Ngày 21/8/2014
 
Cập nhật 16:00', 18/8/2014
Ngày 18/8/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 72/GM-UBND mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2014.  
          
Nội dung:
  
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 –NQ/TU ngày 20/4/2011 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân, tái định cư thuỷ điện Lai Châu.
   
2. Sở Tài chính.
  
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2013.
 
 3. Sở Nội vụ.
 
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/10/2011 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015.
 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đi học, thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác( thay thế Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 và Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011của HĐND tỉnh).
  
4. Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
  
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia ý kiê).
 
Thành phần:
  
1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh;
 
2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
   
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
  
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh;
  
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Ngân hành phát triển Chi nhánh Lai Châu, Công thương, Khoa học Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh);
   
Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo;
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  
Thời gian:  02 ngày, khai mạc hồi 07h30' ngày 21/8/2014.
  
Địa điểm:  Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Thu Hoài