Thứ hai 15/8/2022
in trang
CÔNG ĐIỆN: Nghiêm túc triển khai việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội
 
Đó là nội dung Công điện số 17 /CĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 17/7/2014.
 
Công điện nêu rõ: Trong thời gian qua trên địa bàn một số huyện xảy ra tình trạng Nhân dân tập trung đông người đến các cơ quan quản lý nhà nước để khiếu nại, phản ánh về chế độ chính sách. Cá biệt có nơi nhân dân đã tập trung đông người tại Trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước và có những hành vi quá khích: lăng mạ cán bộ, phát tán tài liệu tuyên truyền kích động, chiếm giữ trụ sở làm việc, bắt giữ cán bộ trái phép, tạo áp lực lên chính quyền địa phương để đòi yêu sách.
  
Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; cử cán bộ, công chức phối hợp với các cơ quan chuyên môn tương ứng ở các huyện, thành phố (đặc biệt là trên địa bàn các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn) tổ chức vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, tập trung đông người, tổ chức khiếu kiện, phản ánh không đúng trình tự, quy định của pháp luật.
  
 Tập trung nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chế độ chính sách trên địa bàn đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Khẩn trương rà soát, giải quyết hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để giảm bớt khó khăn, bức xúc trong Nhân dân.
 
Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng chủ động nắm chặt chẽ tình hình địa bàn, tăng cường quản lý dân cư, nắm chắc hộ khẩu, nhân khẩu, biến động về dân cư trên địa bàn; chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thêm điểm nóng, phức tạp; Tăng cường công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
  
Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, đặc biệt là các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chú trọng xây dựng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.
  
Tổ chức lực lượng nắm chắc diễn biến tư tưởng của Nhân dân, động viên Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ổn định sản xuất, không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo, tổ chức tập trung đông người, khiếu kiện, phản ánh sai quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng kích động, lôi kéo, tụ tập Nhân dân tham gia các hoạt động chống đối chủ trương của Đảng và Nhà nước, tập trung đông người, có những hành vi quá khích gây mất trật tự an toàn xã hội để kịp thời giáo dục, răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.
  
Đồng thơi, chỉ đạo lực lượng trực 24/24 giờ, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời thông tin, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo.
  
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân không nghe theo các luận điệu kích động, xúi dục để tập trung đông người khiếu nại, phản ánh không đúng trình tự, quy định của pháp luật.
  
Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan và các tầng lớp Nhân dân tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
  
Bên cạnh đó, tăng cường, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng kích động, quá khích, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng Nhân dân trong huyện tập trung đông người về huyện, tỉnh, Trung ương khiếu kiện, phản ánh không đúng trình tự, quy định của pháp luật.
 
Thu Hoài