Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kế hoạch sơ kết 2 năm về giao nộp VK, VLN, CCHT và Tổng kết các chuyên đề quản lý Nhà nước về ANTT
 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1038/KH-UBND tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12; Kế hoạch số 110/KH-BCA-C61 ngày 11/5/2012 của Bộ Công an về tổng kiểm tra mở đợt vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và Tổng kết các chuyên đề quản lý Nhà nước về ANTT.
   
Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Việc sơ kết, tổng kết phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong đó tập trung phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, thiếu sót và rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.
 
Thông qua việc sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá việc lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đánh giá sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, kiểm tra thực thi trách nhiệm của từng cấp, trên cơ sở đó có căn cứ để đánh giá, nhận xét những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, cùng nhau để ra biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực hơn. 
 
NỘI DUNG SƠ KẾT, TỔNG KẾT
 
Nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết gồm:
 
Sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12;  Kế hoạch 110/KH-BCA-C61 ngày 11/5/2012 của Bộ Công an về tổng kiểm tra và mở đợt vận động toàn dân giao nộp VK,VLN,CCHT.
   
Tổng kết Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT;
 
Tổng kết Nghị định số 58/2001/NĐ-CP; Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ về công tác quản lý và sử dụng con dấu;
 
Các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Bộ Công an; của Thường trực Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh Lai Châu;
 
Ý kiến tham luận của các đơn vị;
 
Công tác thi đua khen thưởng.
 
III. THÀNH PHẦN,THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM (Dự kiến 200 đại biểu).
 
Thành phần hội nghị
 
Chủ trì hội nghị:  Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu.
 
Khách mời như sau:
 
* Đại biểu Bộ Công an
 
Đại diện Lãnh đạo Tổng Cục VII - Bộ Công an;
 
Đại diện Lãnh đạo Cục C64 - Bộ Công an;
 
Đại diện Lãnh đạo Phòng 1; Phòng 2; Phòng 3 Cục C64 - Bộ Công an.
 
* Đại biểu cấp tỉnh.
 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; HĐND;UBND tỉnh Lai Châu;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu;
 
Ban Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các phòng Công an tỉnh;
 
Đại biểu đại diện các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh.
 
* Đại biểu cấp huyện, thành phố
 
Đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố;
 
Đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thành phố;
 
Đại diện lãnh đạo BCH Quân sự các huyện, thành phố; các đồn Biên phòng và Kiểm lâm của huyện, thành phố;
 
Mỗi huyện chọn cử 01 đại biểu đại diện xã, phường thực hiện tốt công tác vận động thu hồi VK,VLN,CCHT (Chủ tịch xã hoặc Trưởng bản, Trưởng dòng họ).
 
Các đồng chí nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh.
 
Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị: Dự kiến vào trung tuần tháng 8/2014 (Thời gian, địa điểm cụ thể, thông báo sau).
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Công an tỉnh:
 
Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị sơ kết 2 năm;
 
Trang trí khánh tiết hội trường; tổ chức đón khách; in, phát tài liệu phục vụ Hội nghị.
 
Tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định.
 
Lập danh sách các đại biểu mời dự Hội nghị gửi Văn phòng UBND tỉnh để ra thông báo triệu tập và xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.
   
Văn phòng UBND phối hợp với Công an tỉnh: Tổ chức đón khách, trang trí khánh tiết hội trường và chuẩn bị các nội dung liên quan đến Hội nghị.
 
Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh: Trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định; làm công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị.
 
Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
 
Phân công tham luận:
 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai ChâuNội dung tham luận “Công tác phối hợp, tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn các xã biên giới”.
 
- Sở Công thương tỉnh Lai Châu: Nội dung tham luận “Công tác cấp Giấy phép sử dụng VLN công nghiệp; Công tác quản lý, sát hạch cấp Chứng chỉ cho đơn vị, cá nhân sử dụng VLN công nghiệp, sự phối kết hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.
 
- Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu: Nội dung tham luận “Công tác quản lý, cung ứng VLN công nghiệp và tiền chất thuốc nổ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.
 
- Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: Nội dung tham luận “Công tác tham mưu cho Cấp ủy chính quyền địa phương; công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thu hồi VK,VLN,CCHT trên địa bàn”. 
  
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu: Nội dung tham luận “Công tác phối hợp thực hiện thẩm định dịch vụ kinh doanh văn hóa; Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong biểu diễn văn hóa nghệ thuật và trong các bảo tàng văn hóa của tỉnh.
  
- DNTN xây dựng Hoàng Nhâm huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Nội dung tham luận “Việc chấp hành, thực hiện các quy định, điều kiện về ANTT trong đơn vị doanh nghiệp”.
 
Minh Tiến