Thứ hai 15/8/2022
in trang
Hướng dẫn phổ biến, GDPL trong nhà trường năm 2014; sơ kết 03 năm TTLT 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP
 
Ngày 05/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 804/UBND-NC về việc Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014 và sơ kết 03 năm Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP.
 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố và các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
Nhiệm vụ trọng tâm 2014:
 
1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục được lựa chọn phải phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với mục tiêu giáo dục, ngành nghề đào tạo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phổ htoong, cơ bản, thiết thực và có hệ thống, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23, 24, 31 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
2. Khuyến khích tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên có trình độ, am hiểu pháp luật của nhà trường tham gia là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân tại địa phương.
 
3. Đẩy mạnh phổ biến những nội dung cơ bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam tiến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên theo Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 21/3/2014 về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
 
4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1437/QĐ-UBND, ngày 7/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016”, trong đó chú trọng triển khai các công việc sau:
 
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL.
 
Tổ chức thi giáo viên, giảng viên PBGDPL giỏi.
 
Kiểm tra việc triển khai thực hiện QĐ số 1437/QĐ-UBND, ngày 7/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016” tại các đơn vị, trường học.
 
5. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” và các loại hình câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật khác tại các trường; rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới cho Thư viện, Tủ sách pháp luật của nhà trường để đáp ứng nhu cầu dạy và học.
 
6. Chế độ thông tin, báo cáo
 
Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh).
 
Báo cáo 6 tháng: Gửi trước ngày 20/6 hàng năm.
 
Báo cáo năm: Gửi trước ngày 30/11 hàng năm.
 
Đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP, ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Cao đẳng Cộng đồng, các Trường trung cấp chuyên nghiệp tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ban hành ngày 16/11/2010 (Có đề cương hướng dẫn báo cáo sơ kết 03 năm gửi kèm theo). Báo cáo 03 năm gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 30/6/2014.
 
Minh Tiến